Säännöt

 • Hiomo on auki tiistaisin klo 12-18 ja keskiviikkoisin klo 14-20.
 • Hiomo on auki torstaisin klo 15-19 hopeatöiden tekemistä varten
  ( ei siis kivenhiontaa hopeailtoina).

HUOM! Valvoja voi poistua kerholta kerhoiltana tuntia ennen sulkemisaikaa, jos muita ei ole enää paikalla eikä kukaan ole soittanut kerhon numeroon viimeistään tuntia ennen sulkemisaikaa ja ilmoittanut saapuvansa paikalle viimeistään tunti ennen sulkemisaikaa.

Toistaiseksi hionta- ja hopeatyötuntien hinta on 70 snt/tunti.

KALLAHDEN KIVIKERHO
Yhdistyksen säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KaIlahden Kivikerho. Näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jalo- ja korukivistä, kivien keräilystä, niiden hionnasta tai muusta edellisiin liittyvistä harrastuksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä; työskennellä jalo- ja korukivihiontaan liittyvien tietojen ja taitojen kehittämiseksi; edistää kotikunnan geologian tuntemusta jäsenkunnan keskuudessa ja toiminnallaan huolehtia jäsenkuntansa eduista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta, harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa; kehittää ja hankkii jalo- ja korukivien hionnassa tarvittavaa välineistöä, järjestää kokouksia, kursseja, juhlia ja näyttelyitä sekä kiviasioihin liittyviä retkiä sekä hoitaa yhteyksiä viranomaisiin.

3 § Lahjoitukset

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jalo- ja korukivistä, kivien keräilystä, hionnasta, korujen valmistuksesta tai näihin liittyvistä asioista kiinnostunut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Hyväksytty henkilö sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.

Yhdistys voi ottaa kannattajajäsenekseen yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen hyvämaineisen oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön. Hallitus hyväksyy kannattajajäsenet.

Alle 18-vuotias voidaan ottaa nuorisojäseneksi.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsuminen vaatii hallituksen yksimielisen ehdotuksen. Päätös asiassa tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa.

5 § Jäsenyyden hakeminen

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta, täyttämällä yhdistyksen henkilötietolomake asianmukaisesti. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus yksimielisenä. Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan kielteistä päätöstään.

6 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä, on jättänyt säädetyt maksunsa suorittamatta tai joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä tätä koskevan kirjallisen vaatimuksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle viimeistään 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa eroamisvuoden loppuun saakka.

7 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta ja nuorisojäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksuvelvollisuus ei koske kunniajäsentä eikä kunniapuheenjohtajaa.

8 § Hallitus, tilintarkastajat ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen tehtävänä on ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen valitsemien toimihenkilöiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika ellei jokin tehtävä ole toisin päätetty.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai siihen hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

10 § Ohjesääntö

Yhdistyksellä voi toimintaansa varten olla ohjesääntö, joka vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Ohjesäännössä määritetään lain ja näiden sääntöjen asettamissa rajoissa puheenjohtajan, hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät sekä yhdistyksen toimintaa koskevia käytännön asioita.

11 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päi- vänä helmi-maaliskuun aikana.

Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, kun hallitus katsoo sen olevan tarpeellista tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kaikista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen päätetään varsinaisten jäsenten sekä nuorisojäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenten kannatusjäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajoista.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen puheenjohtajana sekä hallituksen kahdeksan (8) muuta jäsentä.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Äänioikeus
  Äänestyksessä on jokaisella läsnäolevalla jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
 12. Kokouskutsut
  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava jäsenille viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan joko kirjallisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.
13 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, joka on kutsuttu koolle tätä varten Muuttamisehdotukseen on saatava vähintään kolmeneljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Muutosehdotuksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus näiden sääntöjen 2 § mukaisiin tarkoituksiin purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla

15 § Yhdistyslaki

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.